Logo Asociacion provincial de Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de A Coruña

Noticias

19-09-2014
FALLECIMIENTO DE UN GRAN COMPAÑERO
David Pisani Rego
Ler máis

Triste día para nuestra gran familia de Protección Civil.Ayer nos dejó nuestro amigo y compañero David Pisani, Coordinador de PC Cambre. Por medio de estas lineas queremos enviar todo nuestro cariño y apoyo a su Familia y Compañeros de Pc Cambre y sumarnos a su profundo dolor.Para aquellos que querais rendirle un último homenaje, se está velando en a Sala Nº 5 del Tanatorio-Crematorio SERVISA de A Coruña ( Avda del Pasaje s/n-15006 A Coruña).La cremación tendrá lugar mañana Martes a las 11:00 horas , antes se oficiará una misa a las 10:30 en el mismo Tanatorio. Aquellos que querais asistir podeis hacerlo de Uniforme.Gracias a todos de antemano.

19-09-2014
As AVPC terán catro anos para adaptarse
APROBACION DECRETO UNIFORMIDADE Ler máis

A XUNTA HOMOXENEIZA UNIFORMES, ACREDITACIÓNS, DISTINTIVOS EINSIGNIAS DO PERSOAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE GALICIA As agrupacións disporán de catro anos de prazo para adaptarse aos cambiosestablecidos a partir da entrada en vigor do decreto coa súa publicación no DOGEsta imaxe corporativa única e homoxénea constituirá un símbolo identitario perantea cidadanía O Consello da Xunta aprobou hoxe o decreto que regulará a acreditación, auniformidade e os distintivos do persoal voluntario das agrupacións de voluntarios deProtección Civil inscritas no Rexistro de Protección Civil da Comunidade Autónoma deGalicia, de cara a que esta imaxe corporativa única e homoxénea constitúa un símboloidentitario perante a cidadanía galega.O Goberno galego decidiu que debido á existencia na actualidade dun importantenúmero de efectivos dedicados a estes labores e transcorrido tempo dende a entradaen vigor da Lei de emerxencias de Galicia, seguindo coas súas directrices, é necesarioproceder a regular e homoxeneizar a acreditación do persoal voluntario das AVPC, dasúa uniformidade e distintivos externos que axuden á súa identificación e visibilidadeante a sociedade e tamén ante os demais corpos actuantes nas emerxencias, comocolaboradores da protección civil e das emerxencias con formación e profesionalidade.O decreto establece tamén a imaxe corporativa das AVPC, a sinalización exterior einterior de oficinas ou dependencias, os elementos de configuración externa e odeseño das condicións de marcación e rotulación dos equipamentos de mobilidade ádisposición do persoal dos servizos municipais de protección civil e dos grupos deemerxencia supramunicipais.AcreditaciónO persoal voluntario das AVPC deberá seguir un curso de formación básica, organizadoou homologado pola Xunta de Galicia, co fin de obter a acreditación precisa para oexercicio da súa función. A superación do devandito curso dará dereito á obtención docarné de persoal voluntario do sistema integrado de protección civil e de xestión deriscos e de emerxencias de Galicia.O currículo do curso de formación básica será un compendio de coñecementosbásicos en protección civil, prevención e extinción de incendios, primeiros auxilios,comunicacións e riscos, repartido en horas teóricas e prácticas e será deseñado eimpartido pola Academia Galega de Seguridade Pública, organismo da Xunta de Galiciacon competencias nesta materia, que expedirá os diplomas correspondentes.Os voluntarios de protección civil contarán, ademais, cun carné identificativo cunhafotografía, un número de identificación, a agrupación e o concello a que pertence, ologo da Xunta de Galicia e o escudo de Protección Civil.UniformidadeAs AVPC dotarán o seu voluntariado, no desenvolvemento das súas actividades comotal, da vestimenta adecuada de acordo o establecido neste decreto. As pezas deuniformidade previstas neste decreto deberá utilizalas o persoal voluntario deprotección civil e os servizos profesionalizados de protección civil municipal, cando, enrelación con estes últimos, o concello correspondente o determine.A vestimenta do persoal voluntario das AVPC estará constituída por dous modelos deuniforme, tendo en conta as diferentes circunstancias en que desenvolven as súasfuncións e actividades, como o uniforme de faena ou traballo e o uniforme derepresentación e gala.Nas actuacións que supoñan especial risco, tales como incendios, risco químico, estaren contacto con determinadas substancias perigosas ou nocivas, pode determinar queos actuantes terán que levar, necesariamente, outra indumentaria de intervención, quecumpra cos parámetros de visibilidade e seguridade establecidos na normativa vixentepara os efectos, adaptándose este tipo de prendas, no posible, á estética reguladaneste decreto.A vestimenta contará tamén cunha serie de insignias e distintivos que varían segundoo persoal pertenza á escala básica, á executiva ou á escala superior. Os uniformesestipulados só deberá utilizalos o persoal voluntario de protección civil e durante odesempeño do seu traballo como tal.Distintivos e insigniasContinuando coa homoxeneización da uniformidade do persoal voluntario, é necesarioregular os tipos e o uso dos seus distintivos, que son os que permitirán o seurecoñecemento a través do seu grao, escala e AVPC de pertenza.Así, o decreto considera tamén como insignias os escudos de Protección Civil, doconcello onde radique a sede da AVPC e as insignias que levarán as prendas douniforme son o escudo do concello na manga dereita, o escudo de Galicia na mangaesquerda e o escudo de Protección Civil, co nome da AVPC e o concello onde radiqueesta, no lado esquerdo do peito e nas pezas de cabeza.MobilidadeNo que atinxe aos equipos de mobilidade (turismos, furgonetas, todoterreos, motos,embarcacións,...), tamén deberán cumprir coas características e especificaciónstécnicas, xa que a través desta regulación a cidadanía recoñece os servizos deprotección civil e emerxencia e visibiliza elementos que teñen que ver coa prevenciónde riscos e coa intervención nas emerxencias, conseguindo transmitir seguridade apoboación.A partir da entrada en vigor do decreto, as agrupacións de voluntarios de proteccióncivil disporán dun prazo de catro anos para adaptarse e incorporar os cambiosestablecidos.

14-08-2014
ENTREGA DE MEDALLA DE OURO DE GALICIA
CONCESION DA MEDALLA DE OURO DE GALICIA OS VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DE GALICIA
Ler máis

Decreto que concede la Medalla de Ouro de Galicia 2014 a las víctimas del accidente ferroviario de Angrois, a los vecinos de esta localidad y al personal de los servicios públicos que atendieron esta catástrofeEl artículo 4 del Decreto 1/1991, del 11 de enero, por el que se regula la concesión de la Medalla de Galicia, modificado por el Decreto 215/2003, del 3 de abril, establece las medallas que, anualmente se podrán otorgar en sus distintas categorías. Habida cuenta este artículo, y por propuesta del vicepresidente y conselleiro de Presidencia, Administraciones Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda, y tras el acuerdo del Consello da Xunta de Galicia, en su reunión del día 10 de julio de 2014, el Gobierno gallego tiene la voluntad de otorgarle su más alta distinción, la Medalla de Ouro de Galicia:1. A las víctimas del accidente ferroviario de Angrois.2. A los vecinos de Angrois.3. A los profesionales y voluntarios de la salud que se indican:- Profesionales sanitarios del área sanitaria de Santiago de Compostela.- Profesionales de la Fundación Pública Urxencias Sanitarias 061.- Profesionales de la Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia.- Profesionales del Instituto de Medicina Legal de Galicia.- Psicólogos del Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias del Colexio Oficial de Psicología de Galicia.- Donadores de sangre de Galicia.4. A los profesionales y voluntarios de los dispositivos de emergencias y seguridad que se indican: - Bomberos que participaron en las tareas de rescate.- Profesionales de la Axencia Galega de Emerxencias y técnicos de emergencias de la Xunta de Galicia.- Personal de la Policía Local de Santiago de Compostela.- Personal del Cuerpo Nacional de Policía en Galicia.- Personal de la Guardia Civil en Galicia.- Personal de la Unidad de Policía Adscrita a la Xunta de Galicia.- Voluntarios de Protección Civil de Galicia.- Cruz Roja de Galicia.

26-05-2014
A Xunta destaca o imprescindible labor dos membros das asociacións de voluntarios de Protección Civil Ler máis

Alfonso Rueda e Santiago Villanueva mantiveron hoxe unha reunión cos responsables de Protección Civil das catro provincias galegas. Alfonso Rueda, vicepresidente da Xunta, destacou hoxe o imprescindible labor que levan a cabo os voluntarios das asociacións Protección Civil da nosa Comunidade e agradeceulles o seu traballo diario, desinteresado e altruísta.

VII Edición dos premios solidarios ONCE Galicia
23-06-2014
VII Edición dos premios solidarios ONCE Galicia Ler máis

Un deses premios outorgouse aos Voluntarios de Protección Civil de Galicia. Ao acto asistiron unha ampla representación do colectivo, que unha vez máis viron recoñecido o seu grande labor.

Esta entidade recibe axudas da

Avda. Ambulatorio s/n
15100 Carballo. A Coruña
Telf: 667 527 432. Fax: 981 794 214
E-mail
Aviso Legal
By Abertal